Milk Glass Vase

Milk Glass Vase

Small Milk Glass Vase